Skip to content

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Laatimispäivä 31.1.2018 

 1. Rekisterin pitäjä 

Lammin Ikkuna Oy, Paarmamäentie 2, 16900 Lammi, Finland. 
y-tunnus: 1454666-1 myynti@lammin.fi 
puh. +358 10 8411 700 

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Risto Järvinen, markkinointisuunnittelija 
Lammin Ikkuna Oy, Paarmamäentie 2, 16900 Lammi, Finland, myynti@lammin.fi 
puh. +358 10 8411 700 

 3. Rekisterin nimi: 

Asiakas- ja markkinointirekisteri 

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteiden hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi, mukaan lukien laskutus. Tietoja käytetään tiedottamisessa, tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa, uutiskirjeissä ja kampanjoissa. 

 5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää yksityisasiakkaista: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Yritysasiakkaista: Yrityksen nimi, y-tunnus, toimitusosoite, laskutusosoite, maksuehto, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti. Muut asiakastiedot: Alennukset, toimitukset, laskutus, reklamaatiot, takuuasiat ja muut kaupalliset tiedot. 

 6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen eri vaiheissa rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi tapahtumien ja yhteydenottojen yhteydessä sekä luovutuksina muiden rekisterinpitäjien tietokannoista. Henkilötietojen luovuttaja vastaa näiden henkilötietojen oikeellisuudesta ja luovutuksen perusteista. 

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Liiketoiminnan kannalta tarpeellisia henkilötietoja voidaan luovuttaa sisaryritykselle, sekä tietyille kumppaniyrityksille rekisteröidyn suostumuksella. 

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

 9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin henkilötiedot suojataan Lammin Ikkuna Oy:n tietokantaan, johon asiaankuulumattomilla henkilöillä tai tahoilla ei ole käyttöoikeutta ja jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. 

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt. Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä samoin lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja ohjeita. 

 10. Tarkastusoikeus 

HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 olevalle taholle. 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. 

12. Tietojen poistaminen 

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista perustetta.